ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หลงเลือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หลงเลือน*, -หลงเลือน-

หลงเลือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลงเลือน (v.) become dim See also: be unclear, be indistinct Syn. ลางเลือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หลงเลือน
Back to top