ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หย่อยๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หย่อยๆ*, -หย่อยๆ-

หย่อยๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หย่อยๆ (adv.) closely See also: close behind, tread on the heels of, following with a slow jogging motion (as a dog trots along after a person), tag after (someone), following like a puppy dog, tag along behind somebody Syn. ตามกันไปติด ๆ, ตามหลังไปติดๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หย่อยๆ
Back to top