ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยุดปัญหา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยุดปัญหา*, -หยุดปัญหา-

หยุดปัญหา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยุดปัญหา (v.) end a problem See also: eliminate a problem Syn. ยุติปัญหา, กำจัดปัญหา, แก้ปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can end a trouble?นายสามารถหยุดปัญหานี้ได้เหรอ
But then something truly horrible comes along... and we rush to hold on to what really matters...แต่เมื่อสิ่งที่เลวร้ายจริงๆได้มาถึง แล้วเราก็ได้หยุดปัญหา เพื่อสิ่งที่สำคัญกว่าจริงๆ
Audrey was willing to die to stop the Troubles.ออเดรย์เต็มใจที่ตายเพื่อหยุดปัญหาเหล่านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยุดปัญหา
Back to top