ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยิบจับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยิบจับ*, -หยิบจับ-

หยิบจับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยิบจับ (v.) hold See also: grasp Syn. ยึด Ops. ปล่อย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coverปกหนังสือเป็นส่วนที่ช่วยยึดตัวเล่มหนังสือให้หยิบจับได้โดยสะดวก อาจมีลวดลายหรือไม่ก็ได้ รวมทั้งอาจมีชื่อหนังสือและชื่อผู้แต่ง อาจเป็นได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
maul (vt.) หยิบจับอย่างหยาบกระด้าง See also: ใช้อย่างไม่ระวัง, ใช้อย่างไม่ทะนุถนอม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't touch anything or sit anywhere.หยิบจับอะไร นั่งตรงไหนก็ไม่ได้
Except everything that m.J. Picks up--แล้วไม่ว่าเขาจะหยิบจับอะไร
Anyone who's handled it will have trace amounts on them.ใครที่หยิบจับมันจะมีร่องรอยติดอยู่บนตัวเขา
Now remember everything you and your husband touched in here.ทีนี้ทบทวนให้ดีว่าคุณกับสามี หยิบจับอะไรบ้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยิบจับ
Back to top