ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยักโศก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยักโศก*, -หยักโศก-

หยักโศก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยักโศก (adj.) slightly curly Ops. เหยียดตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shock? Her curly hair. Her training suit.สาวที่มีผมหยักโศก กลิ่นตัวหอม สวมชุดกีฬา ใส่แว่น
Let me guess-- dark, curly hair with the pale visage of someone who doesn't get out much.ให้ผมเดา - - ผมสีเข้ม หยักโศก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยักโศก
Back to top