ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมูแหนม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมูแหนม*, -หมูแหนม-

หมูแหนม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมูแหนม (n.) pork, shredded and salted, bound tightly with banana leaves, and eaten slightly fermented See also: sour pork

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมูแหนม
Back to top