ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมายเลข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมายเลข*, -หมายเลข-

หมายเลข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมายเลข (n.) number Syn. เลข, เลขลำดับ, ลำดับที่
หมายเลขฉุกเฉิน (n.) emergency numbers
หมายเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (n.) International Standard Serial Number See also: ISSN
หมายเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (n.) International Standard Book Number See also: ISBN
English-Thai: HOPE Dictionary
e-mail addressหมายเลขไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หมายถึง หมายเลขประจำตัวหรือรหัสประจำตัวที่กำหนดให้แก่สมาชิก ผู้ใช้หมายเลขนี้จะใช้สำหรับส่งจดหมายหรือเรียกดูข้อความที่ส่งมาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวโปรแกรมที่ใช้ จะต้องทำหน้าที่เหมือนที่ทำการไปรษณีย์ โดยจะรับข่าวสารที่มีผู้ส่งมาแล้วเก็บรอไว้ จนกว่าผู้รับจะเรียกออกมาดู
at(เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT "
call numbern. หมายเลขหิ้งหนังสือ
data fieldเขตข้อมูลหมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละเรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
field(ฟีลดฺ) {fielded,fielding,fields} n. ทุ่ง,ทุ่งนา,ทุ่งกว้าง,เขตเหมืองแร่,สนาม,อาณาจักร,ขอบเขต,พื้น,ลาน vt. เก็บได้ลูก (บอล) ,จับลูกได้ vi. เป็นคนรับลูกในการเล่น (บาสเก็ตบอล,คริคเก๊ต), Syn. area หมายถึง ที่ซึ่งใช้เก็บข้อมูลเฉพาะในโปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล โดยจัดแบ่งให้แต่ละเขตเก็บข้อมูลแต่ละ เรื่อง เช่น แบ่งเป็นเขต ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุ เพศ ฯ ถ้าเรานำเขตข้อมูลเหล่านี้ หลาย ๆ เขตมารวมกัน จะเรียกว่า "ระเบียน" (record)
first ladyn. สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น
serial numbern. เลขอนุกรม,เลขลำดับ,หมายเลขอนุกรม,หมายเลขลำดับ,
shuffleboardn. กีฬาทอดจานไม้บนกระดานที่มีตารางหมายเลข,ตารางหมายเลขบนกระดานดังกล่าว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
number๑. เลข๒. หมายเลข๓. จำนวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
version numberหมายเลขรุ่นหมายเลขที่กำหนดให้กับโปรแกรมเพื่อแสดงว่าได้ปรับปรุงซอฟต์แวร์นั้นอย่างขนานใหญ่มากี่ครั้งแล้ว [คอมพิวเตอร์]
Directoryนามานุกรม, ทำเนียบนามDirectory หมายถึง นามานุกรม หรือ ทำเนียบนาม คือ หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การ และบริษัทต่าง ๆ จัดเรียงรายชื่อตามลำดับอักษรหรือตามลำดับหมวดหมู่ โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่อยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ ถ้าเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อบุคคลจะจะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับชื่อ นามสกุล สถานที่อยู่ ตำแหน่งหน้าที่การงาน หมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นนามานุกรมหน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ องค์การจะจะระบุชื่อของผู้ที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน และให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่ตั้ง ปีที่จัดตั้ง วัตถุประสงค์และหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ พร้อมด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าเป็นชื่อบริษัท ห้างร้าน จะบอกรายชื่อของสินค้าที่จัดจำหน่ายประเภทของผลิตผล รหัสที่ใช้ในการติดต่อทางโทรเลข รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
IP addressเลขที่อยู่ไอพีหรือไอพีแอดเดรส, หมายเลขอ้างอิงในการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วยเลข 4 ชุด ซึ่งแยกกันด้วยเครื่องหมายจุด และจะต้องไม่ซ้ำกัน เช่น 202.29.77.131 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
reportรายงานการนำสารสนเทศมาจัดพิมพ์บนกระดาษให้เรียบร้อย ประกอบด้วยชื่อ หัวข้อเรื่อง หมายเลขหน้า เช่น รายงานผลสอบของนักเรียนทั้งชั้น [คอมพิวเตอร์]
spreadsheetสเปรดชีต แผ่นตารางทำการเนื้อที่ขนาดใหญ่ในโปรแกรมสำหรับบรรจุตารางข้อมูลและสูตรคำนวณ แนวตั้งหรือสดมภ์ของตารางนี้มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มจาก A,B,C เรื่อยไป และแนวนอนก็มหมายเลขกำกับตั้งแต่ 1,2,3 เรื่อยไป ช่องข้อมูล ข้อความ หรือสูตรคำนวณเมื่อบรรจุข้อมูลและสูตรแล้ว โปรแกรมสเปรดชีตจะคำนวณค่าที่เกี่ยวข้องให้โดยอัตโนมัติ และถ้าหากเราเปลี่ยนค่าข้อมูลในช่องใดช่องหนึ่งไป ค่าในช่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็จะเปลี่ยนไปโดนอัตโนมัติเช่นกัน ผลก็คือสเปรดชีตมีประโยชน์มากในการคำนวณด้านต่างๆ นอกจากนั้นเรายังอาจใช้โปรแกรมสเปรดชีตจัดทำกราฟต่างๆ หรือใช้บันทึกข้อมูลต่างๆได้ด้วย [คอมพิวเตอร์]
Suitable Extinguishing Agents สารดับเพลิงที่เหมาะสม เป็นการแนะนำชนิดของสารที่ควรใช้ในการดับไฟ อันเนื่องมาจากสารเคมี แต่ละชนิด โดยระบุเป็นตัวเลขเอาไว้ ซึ่งมีความหมายดังต่อไปนี้ หมายเลข หมายถึง สารที่ควรใช้ดับไฟ
T.A.B Telephonyการบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติ, การบริการหนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ระบบเดซีผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ผู้ฟังสามารถฟังการอ่านหนังสือเสียงโดยการโทรไปที่โทรศัพท์หมายเลข  ๐-๒๒๐๓-๙๑๐๐ ระบบจะจัดให้ผู้ฟังสามารถเลือกฟังหนังสือใดๆ ในระบบ [Assistive Technology]
Telephone directoryสมุดโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์เป็นหนังสือที่จัดทำโดยบริษัทโทรศัพท์ จัดทำเผยแพร่เป็นประจำทุกปี ให้รายชื่อของผู้ใช้โทรศัพท์เรียงตามลำดับอักษรชื่อ-นามสกุล แยกหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจไว้ข้างท้ายเล่ม แต่ละรายการให้หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หรือสถานที่ตั้งของหน่วยงานนั้น นอกจากนี้ยังมีสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ที่อาจจัดพิมพ์ไว้ท้ายเล่มหรือจัดพิมพ์แยกต่างหาก โดยเรียงลำดับตามประเภทของสินค้าและบริการพร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของร้านค้านั้น ๆ สมุดโทรศัพท์จัดเป็นนามานุกรมท้องถิ่น (Local Directories) ประเภทหนึ่งที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของบุคคล หน่วยงานราชการ และบริษัท ร้านค้าต่าง ๆ ในท้องถิ่น นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีการจัดทำสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ที่สามารถสืบค้นข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้สะดวกยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
No. (n.) หมายเลข (คำย่อของ number) Syn. no.
no. (abbr.) หมายเลข (คำย่อของ number)
page number (n.) หมายเลขหน้า See also: เลขหน้า Syn. folio, pagination
page numbers (n.) หมายเลขหน้า
pagination (n.) หมายเลขหน้า Syn. page numbers
gambling game (n.) การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามหมายเลข See also: เกมพนันรูเลทท์
roulette (n.) การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามหมายเลข See also: เกมพนันรูเลทท์ Syn. gambling game
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Civilian equipment, number three.อุปกรณ์ฝ่ายพลเรือน หมายเลข 3
U.S. Number 31, calling McMurdo.... ใครจะรู้ ยูเอส หมายเลข 31 เรียกแม๊คเมอโด ทราบแล้วเปลี่ยน
U.S. number 31, calling McMurdo, urgent !ยูเอส หมายเลข 31 เรียกแม๊คเมอโด
Nobody trusts anybody now.อาร์.เจ.แม๊คเรดดี้ คนขับเฮลิคอปเตอร์ แห่ง กองกำลัง ยู.เอส. หมายเลข 31 รายงาน
Fillimore Road. It's number 60... something...ถนน Fillimore It 's 60 หมายเลข ...
Use the land line. Call me at 103-7206.ใช้สาธารณะ หมายเลข 103-7206
Count and see how far we get. One.ฐาน 10 หมายเลข นับและ ดูว่าจนถึงขณะนี้เราได้รับ
What do they mean by "symphony", "concerto No. 1, No. 2, No. 3"?อะไรคือความหมายของ "ซิมโฟนี่" หรือ "คอนเซอร์โต้ หมายเลข 1 2 3"
To enhance stunning beauty such as yours with silky smooth skin, I have brought you a special tropical juice!กำลังจะเปิดตัว หมายเลข 900 อับซารอม มาทำอะไรที่นี้ นี่ห้องของชั้นนะ
Come on, that's a 187, code blue.เอาหล่ะ หมายเลข 187 รหัสน้ำเงิน.
Your finalists are, couple 1 02,ผู้เข้ารอบสุดท้ายคือ หมายเลข 102
And finally, couple number 1 26,และสุดท้าย หมายเลข 126
Akira, #9, right fieldอะกิระ, หมายเลข 9 , ทางขวา
Inoue, #15 is up at bat.อิโนเอะ หมายเลข 15 เตรียมขึ้นตี...
Returnee 2,117--ผู้ที่กับมา หมายเลข 2 117--
Number ten. Gavin Harris.เกวิน แฮร์ริส หมายเลข 10
Goal-scorer for Liverpool. Number 25. Igor Biscan.ทำประตูให้ลิเวอร์พูล อิกอร์ บิสคาน หมายเลข 25
Goal-scorer for Liverpool. Number five. Milan Baroð.ผู้ทำประตูให้ลิเวอร์พูล มิลาน บารอส หมายเลข 5
First place goes to Number 73, Jean Hamilton.ผู้ชนะเลิศได้แก่... หมายเลข 73 คุณจีน แฮมิลตัน
The DCD was Tchaikovsky's 1812 Overture.แผ่นซีดี เล่นเพลงของ ไชคอฟสกี้ เพลงโหมโรง หมายเลข 1812.
Contestants No. 75, NA, Young-sae and JUNG, Eun-shil.ผู้เข้าแข่งขัน หมายเลข 75 นา ยอง-เซ และ จัง อึน-ชิล
Scofield, Michael. 94941.สกอฟิลด์ ไมเคิล หมายเลข 94941
There you go. Number 53.นี่ค่ะของคุณ หมายเลข 53
Fumble recovery, number 31, Kelvin Owens.แก้ลูกตก หมายเลข 31 เคลวิน โอเว่น
Whose man is that? Number three! Number three!หมอนั่นใคร หมายเลข 3 หมายเลข 3 เคลวิน
Touchdown, number 13, Willie Weathers for the Mustangs.ทัชดาวน์ หมายเลข 13 วิลลี่ เวทเธอร์สทีมมัสแตง
Run 18! Run 18!หมายเลข 18 หมายเลข 18
Touchdown, Barrington. Number 3, David Smith.แบริงตันทัชดาวน์ หมายเลข 3 เดวิด สมิธ
Touchdown, number 13, Willie Weathers.ทัชดาวน์ หมายเลข 13 วิลลี่ เวทเธอร์ส
My target was the number 1 man in L.A.,เป้าผมคือชาย หมายเลข 1 .แอลเอ
Corner of hancock and 15th.หัวมุมถนนแฮนคอค ตัดกับ หมายเลข 15
Hello. Hyun-min, #1.สวัสดีครับ ฮุน มิน หมายเลข 1
Hi. I am Jung-tae, #2.หวัดดี ผม จังแท หมายเลข 2
"Nocturne Number 2 in E flat major.""น๊อคเทิร์น หมายเลข 2 ใน อี แฟลต เมเจอร์"
And since the positive divisors of 26 are 2 and 13,have them assist.หลังจากการหารจำนวนอย่างลงตัวของ 26 หมายเลข 2 และ13 ไปช่วยเค้าทำเทสละกัน
I'm so nervous. Number 8.ตื่นเต้นจังเลยใครนะ หมายเลข 8
The winner of this amazing prize is... 919...และผู้ชนะรางวัลใหญ่ก็คือ หมายเลข 919...
Sit down. Number two, approach the mirror.นั่งลง หมายเลข 2 เดินมาที่กระจก
Sit down. Number three, approach the mirror.นั่งลง หมายเลข 3 เดินมาที่กระจก
Sit down. Number four, approach the mirror.นั่งลง หมายเลข 4 เดินมาที่กระจก

หมายเลข ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ごう, gou] Thai: หมายเลข English: number
番号[ばんごう, bangou] Thai: หมายเลข English: number

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมายเลข
Back to top