ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมากม่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมากม่วน*, -หมากม่วน-

หมากม่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมากม่วน (n.) peach
English-Thai: Nontri Dictionary
peach(n) ลูกพีช,ลูกท้อ,หมากม่วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมากม่วน
Back to top