ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมากทัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมากทัน*, -หมากทัน-

หมากทัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมากทัน (n.) monkey apple Syn. กะทัน, ทัน, ต้นพุทรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมากทัน
Back to top