ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมองใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมองใจ*, -หมองใจ-

หมองใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมองใจ (v.) be gloomy See also: be blue, be downcast, be downhearted, be despondent, be depressed Syn. ขุ่นใจ, ขุ่นเคือง, ผิดพ้องหมองใจ, ขุ่นข้องหมองใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
ILL-ill-natured(adj) มีอารมณ์ไม่ดี,ขุ่นข้องหมองใจ,มีเจตนาร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would hardly encourage sisterly affection.มันจะทำให้พี่น้อง หมองใจกันค่ะ
Well, no offense, son, but nobody here wants to talk to you.นี่คงไม่ทำให้เราหมองใจกันนะ แต่ไม่มีใครที่นี่ต้องการจะพูดกะคุณ
We don't want to upset your beautiful daughter any more.เราก็ไม่อยากให้ลูกสาวคุณขุ่นข้องหมองใจด้วย
Well, anyway, Time became quite offended and stopped altogether.ยังไงก็เถอะ ถึงเวลาแล้วที่เรื่องที่ทำให้ ขุ่นข้องหมองใจทั้งหมดจะต้องหยุด
We don't want to risk antagonizing our visitors. Over.เราไม่ต้องการที่จะเสี่ยงขุ่นข้อง หมองใจเข้าชมของเรา เกิน.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมองใจ
Back to top