ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หมองคล้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หมองคล้ำ*, -หมองคล้ำ-

หมองคล้ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมองคล้ำ (v.) look sad See also: be sorrowful, be melancholy, be gloomy Syn. หม่น, หม่นหมอง, หมองเศร้า Ops. ผ่องใส, แจ่มใส, เจิดจ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've got circles around your eyes, pale skin...คุณมีรอยรอบๆดวงตา ผิวหมองคล้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หมองคล้ำ
Back to top