ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หน้าแล้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หน้าแล้ง*, -หน้าแล้ง-

หน้าแล้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าแล้ง (n.) dry season Syn. ฤดูแล้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bonjour, Fighting Frogs. Here's your daily drought reminder:บอนจัวร์ และ ไฟท์ติ้งฟอกซ์ อย่าลืมว่าตอนนี้คือหน้าแล้ง
In the dry season, women from local villages dig them with their bare hands.ในหน้าแล้ง,หญิงชาวบ้านต้องขุดบ่อด้วยมือเปล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หน้าแล้ง
Back to top