ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หน้าสลด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หน้าสลด*, -หน้าสลด-

หน้าสลด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าสลด (v.) pale Syn. จ๋อย Ops. หน้าระรื่น, หน้าบาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's three more friends killed than you've had friends killed, so don't give me that moany fucking face, okay?มากกว่าเพื่อนแกตั้งสามคนแน่ะ เพราะงั้นอย่ามาตีหน้าสลดหน่อยเลย โอเค้?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หน้าสลด
Back to top