ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หน้าซีดหน้าเซียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หน้าซีดหน้าเซียว*, -หน้าซีดหน้าเซียว-

หน้าซีดหน้าเซียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน้าซีดหน้าเซียว (v.) pale Syn. หน้าซีด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หน้าซีดหน้าเซียว
Back to top