ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หน่วยความจำสำรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หน่วยความจำสำรอง*, -หน่วยความจำสำรอง-

หน่วยความจำสำรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน่วยความจำสำรอง (n.) backup memory Syn. หน่วยความจำเสริม, หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
femtosecondเฟมโตวินาทีเท่ากับ หนึ่งในพันล้านล้านของวินาที (10 -15) ใช้เป็นหน่วยวัดความเร็วของการทำงานของอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ เช่น การทำงานของหน่วยประมวลผลการถ่ายโอนข้อมูล การดึงข้อมูลจากหน่วยความจำสำรอง (auxiliary memory) สู่หน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หน่วยความจำสำรอง
Back to top