ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนุบๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนุบๆ*, -หนุบๆ-

หนุบๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนุบๆ (adv.) nibble Syn. หนุบหนับ
หนุบๆ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบหนับ
หนุบๆ (adv.) chewy Syn. หนุบหนับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนุบๆ
Back to top