ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนุบหนับ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนุบหนับ*, -หนุบหนับ-

หนุบหนับ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนุบหนับ (adv.) nibble Syn. หนุบๆ
หนุบหนับ (adv.) feel a dull pain See also: spasmodically Syn. หนุบๆ
หนุบหนับ (adv.) chewy Syn. หนุบๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a stick of the most amazing and sensational gum in the whole universe.หมากฝรั่งที่เคี้ยวหนุบหนับอร่อยมีรสชาติที่สุดในจักรวาล
Give me a phat beat to beat my buddy's ass to.ครับ คุณสตาร์ค ขอจังหวะหนีบๆสำหรับหนุบหนับหน่อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนุบหนับ
Back to top