ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หทัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หทัย*, -หทัย-

หทัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หทัย (n.) heart Syn. หฤทัย, ใจ, ดวงใจ, หัวใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cardiologyหทัยวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cardiologyหทัยวิทยา,วิทยาที่ว่าด้วยเรื่องหัวใจ,วิทยาโรคหัวใจ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His name is Anok, the Boy with the Bleeding Heart.ชื่อเขาคือ เอน็อค พระโอรสที่เสีย พระโลหิตกลางพระหทัย
He became known as the Boy with the Bleeding Heart because his grief was twofold.แต่พระองค์ถูกรู้จักกัน ในชื่อเจ้าชายผู้เสียพระโลหิต กลางพระหทัย เพราะความเศร้าโศก ของพระองค์ทรงทวีคูณ
"The Boy With the Bleeding Heart" goes back to Cairo today."พระโอรสที่เสีย พระโลหิตกลางพระหทัย" ต้องกลับไปไคโรวันนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หทัย
Back to top