ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส้มแป้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส้มแป้น*, -ส้มแป้น-

ส้มแป้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส้มแป้น (n.) species of orange
ส้มแป้น (n.) Citrus reticulata Blanco See also: a species of orange
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Topaz โทแพซ แหล่ง - พบทั่ว ๆ ไปในแหล่งดีบุกที่เกิดจากสายเปกมาไทต์ สีขาวใส เคยพบจากเหมืองดีบุกที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พบบ่อย ๆ ในหินไรเซ่น ที่หาดส้มแป้น จังหวัดระนอง นอกจากนี้ยังได้พบที่ตำบลคลองจัง และร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประโยชน์ - เป็นแร่รัตนชาติ พลอยโทแพซสีดอกจำปานั้นนิยมมาก เรียกว่า บุษราคัม [สิ่งแวดล้อม]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส้มแป้น
Back to top