ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่วนน้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่วนน้อย*, -ส่วนน้อย-

ส่วนน้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่วนน้อย (n.) minority See also: lesser part Ops. ส่วนมาก
ส่วนน้อย (adj.) a few See also: small number of Syn. ฝ่ายข้างน้อย Ops. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่
ส่วนน้อย (n.) minority Syn. ฝ่ายข้างน้อย Ops. ส่วนมาก, ส่วนใหญ่
English-Thai: HOPE Dictionary
dribblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
driblet(ดริบ'ลิท) n. จำนวนเล็กน้อย,ส่วนน้อย,หยดหนึ่ง,หยาดหนึ่ง
fraction(แฟรค'เชิน) n. เศษส่วน,ส่วนน้อย,เศษน้อย,เศษ,นิดหนึ่ง vt. หารหรือแบ่งออกเป็นเศษส่วน, Syn. part,-A. whole, See also: fractional adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
iota(n) ส่วนน้อยนิด
minority(n) ส่วนน้อย,จำนวนน้อย,ชนกลุ่มน้อย,ความเป็นผู้เยาว์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trace elementธาตุส่วนน้อย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cerebellumซีรีเบลลัม;ซีรีเบลลัม,สมอง;สมองเล็ก;ซีรีเบลลั่ม;กลีบสมองเล็ก;สมองส่วนน้อย;สมองน้อย;สมองใหญ่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
faction (n.) ฝ่ายหรือกลุ่มที่มีเสียงส่วนน้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very few men know the exact value of their life.ส่วนน้อยที่รู้ว่า มันมีค่าต่อชีวิต
Little man, you've had a busy night.คนส่วนน้อยที่คุณเคยมีคืนที่ วุ่นวาย
And I know that I could travel for many more years and still only see a small part of her.และรู้ว่าถึงผมจะเดินทางอีกหลายปี ก็คงเห็นเพียงส่วนน้อยของประเทศนี้
Even if His Majesty could waive all other considerations he has a duty to the millions of his Muslim subjects who are a minority in this realm.แม้ว่าพระองค์จะยกเลิกข้อพิจารณาอื่นได้ แต่ก็ยังมีภาระกิจกับชาวมุสลิมนับล้าน ซึ่งเป็นส่วนน้อยของประเทศนี้
For best effect, deplore neglect, demand respect.เพื่อประสิทธิผลที่ดีที่สุด ยอมเสียส่วนน้อย เพื่อรักษาส่วนมาก
"Deplore neglect, demand respect. "ยอมเสียส่วนน้อย เพื่อรักษาส่วนมาก
You and the Chief are the only ones out of the whole section whose bodies don't come with a warranty.คุณกับหัวหน้าเป็นแค่ส่วนน้อยในแผนกของเรา ที่ร่างกายไม่ได้มีการดัดแปลง
These heated comments aside, it's been a very positive experience.เสียงค้านโหวกเหวกจากคนส่วนน้อยนิด ไม่อาจลบล้างประสบการณ์ด้านดีได้
Very few people respect that and respect that authority.มีแค่คนส่วนน้อยที่จะนับถือเขา / และนับถือหน้าที่ของพวกเขา
No, I'm just one of the few who knows.ไม่ ผมแค่... ...คนส่วนน้อยที่รู้
Seeing this demure little trace of naked skin, well it gives him pleasure.การมองเห็นส่วนน้อยของผิวเรา ทำให้เขาพอใจ เมื่อคุณกำลังจะนั่งลง ในเวลานั้น ครู่หนึ่ง กดขาของเธอกับขาของเขา
Only a small proportion choose to live ascetic lives.มีเพียงส่วนน้อยที่จะเลือกบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด
AND FOR THOSE FEW WHO AREN'T LEGACIES,และสำหรับผู้คนส่วนน้อยที่ไม่ได้มีทรัพย์สมบัติมากมาย
They want a quote on, "Is the president being insensitive to minority issues?"เขาอยากพาดหัวข่าวว่า " ประธานาธิบดีไม่สนใจเสียงส่วนน้อยหรือ? "
For instance, I've seen that you're maybe one of, I don't know, three people in the world that likes pizza-flavored chips.อย่างเช่น ฉันเห็นว่าเธอ อาจจะเป็นคนเดียว... เอ้อ ไม่ก็คนส่วนน้อย
When Lord Killin went off to the RAF, only a few of us stayed on here.ตอนที่ท่านคิลลินไปรบกับกองกำลังอากาศ, พวกเราส่วนน้อยก็อยู่ที่นี่
Ha! The you back then at the very least had some guts.มันกลับมาแล้ว ความกล้าส่วนน้อยของนาย
And not everybody intends to tow the party line.แล้วเสียงส่วนน้อยก็ใช่ว่าจะไม่สำคัญ
You sometimes see a small percentageบางครั้งคุณต้องเข้าใจคนส่วนน้อย
Here's a hint. It's the bloody part.ตรงนี้เป็นส่วนน้อย ส่วนนึ่งของเลือด
ONE OF THE FEW.หนึ่งในส่วนน้อยที่รอด
Minority shareholders' meeting.หุ้นส่วนน้อยๆ กำลังประชุมกันสินะ
They can't fire me 'cause I'm a minority, so I'll always be able to provide for you.เขาไล่ผมออกไม่ได้ เพราะผมเป็นชนส่วนน้อย ผมดูแลคุณได้
It would have been nice if we sold the rest of that.และคงจะดีถ้า เราเป็นที่ต้องการแม้เพียงส่วนน้อยนิดแค่นั้น
"is it appropriate to sacrifice the lives of the few to save the many?"เหมาะสมหรือไม่ถ้าจะเสียสละชีวิตคนส่วนน้อยเพื่อรักษาคนจำนวนมาก เขาตอบว่า ใช่
The minority students don't feel like they're being heard.เด็กส่วนน้อย รู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์มีเสียง
Because I know firsthand how hard it is to struggle as a minority in america today.เพราะฉันรู้ว่ามันลำบากแค่ไหน ที่เป็นคนส่วนน้อยในอเมริกาทุกวันนี้
In fact,I like minorities so much,I'm thinking of moving to california to become one.ที่จริง ฉันชื่นชอบคนส่วนน้อย ฉันเลยคิดอยากย้ายมาแคลิฟอร์เนีย
I think sue was right about him. He clearly doesn't like minorities.ฉันว่าซูพูดถูก เห็นชัดๆว่า เค้าไม่ชอบคนส่วนน้อย
And furthermore,I don't like this minority business.และอีกอย่าง หนูไม่ชอบ เรื่องคนส่วนน้อยอะไรนี่
But,um,in hindsight... you were right to shine the spotlight on the fact that those kids are minorities.แต่.. หลังจากเกิดเรื่อง... คุณทำถูกที่ฉายไฟให้เห็นความจริง ว่าเด็กพวกนั้นเป็นคนส่วนน้อย
Because you're all minorities.เพราะพวกเธอเป็นคนส่วนน้อย
Maybe you're one of those rare people with nothing underneath the surface.แต่กับคุณ บางทีคุณอาจเป็นคนส่วนน้อย ที่ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเปลือกนอกที่เห็นเลย
You have part of my attention. You have the minimum amount.ผมสนใจฟังคุณแค่บางส่วนเท่านั้นแหละ ส่วนน้อยมากๆด้วย
Your Bon Temps piece of country ass, your little blond ho is fucking a werewolf right here in Jackson.ชิ้นส่วนน้อยๆ จากบ้านนอก บอน ทอมป์ เด็กสาวผมบลอนด์ ที่นอนกับหมาป่า อยู่ที่นี่ในแจ็คสัน
But we in it- we few, we happy few..." "We few, we happy few, we band-"แต่เรากระทำ เรารู้สึกมีความสุข เราส่วนน้อยนิดมีความสุข เราเป็นพี่น้องกัน--
We sacrifice the rights of the fewเราเสียสละสิทธิ ของคนส่วนน้อย
It's not just about protecting the rights of the few.ไม่เพียงแค่ปกป้อง สิทธิของคนส่วนน้อย
It can see your thoughts and feelings.มันสามารถหาแม้เพียงส่วนน้อยของความคลางแคลงใจของคุณ
I've only written little pieces for small parts of the show till now.ฉันเขียนบทแค่ส่วนน้อยของรายการเท่านั้นนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่วนน้อย
Back to top