ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ส่งข่าวคราว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ส่งข่าวคราว*, -ส่งข่าวคราว-

ส่งข่าวคราว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่งข่าวคราว (v.) send See also: transmit Syn. แจ้งข่าว, ส่งข่าวสาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ส่งข่าวคราว
Back to top