ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุโข

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุโข*, -สุโข-

สุโข ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุโข (v.) be happy See also: be content, be satisfied, be pleased Syn. สำราญ, สบาย, สุขี, สุโขสโมสร Ops. ทุกข์
สุโขทัย (n.) Sukhothai Syn. จังหวัดสุโขทัย
สุโขทัย (n.) Sukhothai era See also: Sukhothai period Syn. สมัยสุโขทัย
สุโขทัย (n.) Sukhothai Syn. จังหวัดสมัยสุโขทัย
สุโขสโมสร (v.) be happy See also: be content, be satisfied, be pleased Syn. สำราญ, สบาย, สุขี, สุโข Ops. ทุกข์
English-Thai: HOPE Dictionary
cushy(คู'ชี) adj. ง่าย,สบาย,สุโข
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chalcocite คาลโคไซต์ แหล่ง - พบในจังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย และเชียงราย เป็นแหล่งเล็ก ๆ อยู่กับทองแดงที่จังหวัดลำปาง ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทองแดงที่มีค่า เพราะมีเนื้อทองแดงถึงร้อยละ 79.8 [สิ่งแวดล้อม]
Galena กาลีนา แหล่ง - พบที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แพร่ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย เลย สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี กาญจนบุรี เพชรบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา ประโยชน์ - เป็นสินแร่ตะกั่วและเงิน โลหะตะกั่วทำแบตเตอรี่ หุ้มสายเคเบิลใหญ่ ๆ ที่ฝังใต้ดิน ทำตะกั่วบัดกรี ลูกปืน โลหะตัวพิมพ์ [สิ่งแวดล้อม]
Hematite ฮีมาไทต์หรือแร่เหล็กแดง แหล่ง - พบที่จังหวัดลพบุรี นครสวรรค์ สุโขทัย เชียงใหม่ เลย นครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่สำคัญถลุงเอาโลหะเหล็ก โลหะเหล็กเป็นหัวใจของอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและเหล็กแปรรูปต่าง ๆ ใช้ทำสีแดงและผงขัดมันที่สำคัญ โดยเฉพาะในการขัดเลนส์หรือแว่นตา [สิ่งแวดล้อม]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุโข
Back to top