ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุริยา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุริยา*, -สุริยา-

สุริยา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุริยา (n.) sun Syn. พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์, สุริยง, สุริเยนทร์, สุริยน, สุริยะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kausalya, Sumitra and Kaikeyi.เกาสุริยา สมุทรเทวี และไกยเกษี
And Kausalya's son was Ramและพระโอรสของเกาสุริยาคือพระราม
Nothing left unimagined... since Zeus, father of the Olympians, made night from midday... hiding the light of the shining sun and raining dark fear down upon men.ตั้งแต่เทพซีอูส บิดาของเหล่าทวยเทพโอลิมเปียน สร้างกลางคืน ขึ้นจากกลางวัน บดบังแสงแห่งสุริยา
The mysterious power of the sun revived the Prince of Lightผู้ได้รับพลังจากสุริยา บุตรแห่งรุ่งอรุณ
They gave us the corn in the fields, and the sun and the sky.พระเจ้าประทานทุ่งนาให้เพาะปลูก สร้างสุริยาในนภา
♪ Gone their master ♪ ♪ Gone their sun. ♪สิ่งสำคัญได้จากไป สุริยาลับไป
"A spark that is more a sun than the cold fire you claim."ประกายไฟที่เป็นเหมือนดวงสุริยา มิใช่ไฟเย็นที่เจ้ากล่าวอ้าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุริยา
Back to top