ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุดความสามารถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุดความสามารถ*, -สุดความสามารถ-

สุดความสามารถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุดความสามารถ (adv.) with all one´s strength or might Syn. เต็มกำลัง, เต็มความสามารถ
สุดความสามารถ (adv.) beyond one´s capability See also: (do) one´s best Syn. เต็มฝีมือ
สุดความสามารถ (adv.) with all one´s might See also: with all one´s strength, fully Syn. สุดกำลัง, สุดฝีมือ
สุดความสามารถ (adv.) to the utmost See also: with all one´s might or capability, to the full Syn. เต็มกำลัง, เต็มขนาด
สุดความสามารถ (adv.) fully See also: with all one´s strength, to the best of one´s ability Syn. สุดกำลัง, เต็มที่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
do or die (sl.) ต้องพยายามสุดความสามารถ See also: ต้องทำอย่างเต็มที่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sure I will do the work to the best of my abilityฉันแน่ใจว่าฉันจะทำงานนี้อย่างสุดความสามารถของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll do all I can to help you find him.ผมจะช่วยอย่าง สุดความสามารถ ในการหาตัวเขาให้พบ
And neither did I. I'm just tryin' to be the best I can be.ฉันก็เหมือนกัน ฉันแค่ตั้งใจ จะทำให้สุดความสามารถของฉัน
We would make every conceivable effort.เราจะทำอย่างสุดความสามารถ
We're doing the best we can.เรากำลังช่วยจนสุดความสามารถอยู่.
'He pushes things ardently but nothing bears fruit. ''ถึงแม้จะพยายามทำสุดความสามารถเพียงใด แต่ผลลัพธ์ที่ได้อาจไม่ค่อยดีกลับมา '
We should all trust that he's working as hard as he can.เราต้องไว้ใจ เขากำลังทำสุดความสามารถ.
We don't have much time! It'd take a few hours.ผมจะทำอย่างสุดความสามารถ
We come heavy,and we take him clean.เราทำงานกันอย่างสุดความสามารถ
Yes, Your Majesty, we're doing our very best.ใช่แล้วเพคะ พระมเหสี พวกเราทำสุดความสามารถแล้ว
Your Majesty, even with my medical skills, I'm unsure of how to treat him anymore.พระมเหสี? ข้ารักษาองค์ชายสุดความสามารถแล้ว, ข้าไม่แน่ใจว่าจะหาวิธีรักษาองค์ชายได้อีก
The Imperial Physician says he has done his best...หมอหลวงทูลว่าเขารักษาสุดความสามารถแล้ว
The words you used were "beyond capable. "คำที่คุณใช้คือ "สุดความสามารถ"
We are doing our best to accommodate Mr. Park Gang-du...เราจะพยายามสุดความสามารถ ให้กับคุณปาร์ค กางดู
Thomas Gates gave his last full measure of devotion to his country to stop the KGC.โทมัส เกตส์ อุทิศตนสุดความสามารถ เพื่อประเทศชาติ และหยุดยั้งพวก KGC
"Last full measure of devotion"?" อุทิศตนสุดความสามารถ " ?
Could you just let me in the elevator room now?ไม่เป็นไรค่ะ คุณทำสุดความสามารถแล้ว คุณช่วยไปส่งฉันที่ลิฟท์ทีได้มั้ยคะ
You know, if someone gives it his all, he can do almost anything.รู้มั้ย ถ้าเราพยายามอย่างสุดความสามารถ อะไรก็ทำได้แทบทั้งนั้น
I'll do my best... Gibbs.ผมจะทำสุดความสามารถครับ,กิบบส์.
Yeah, I gave it my best shot.ใช่ ฉันพยายามอย่างสุดความสามารถ
But, sir, our mission is to defend this facility at all costs.แต่ว่าท่านครับ หน้าที่ของเราต้องปกป้องฐาน อย่างสุดความสามารถนะครับ
MAN: ...and will, to the best of my ability, preserve, protect defend the Constitution of the United States andwill,to thebest of my ability, preserve, protect...และจะทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อพิทักษ์ รักษา และปกป้องรัฐธรรมนูญของสหรัฐ และจะทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อพิทักษ์ รักษา
What did you just say? My team did everything we could out there,คุณว่ายังไงนะ ทีมของผม ทำอย่างสุดความสามารถ
All I ask is that you do your work to the best of your abilities and with good heart.สิ่งที่ผมต้องการจากคุณ.. คือ ให้คุณทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และทำออกมาจากหัวใจ..
We've already tried our best.พวกเราพยายามอย่างสุดความสามารถแล้ว
Will you let him down?บุคคลผู้ซึ่งพยายามอย่างสุดความสามารถทำทุกสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อบริษัทนี้จนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต คือพ่อของเธอ
I've got a team of the best scientists on Earth.ฉันมีทีม ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดของโลก ต้องการที่จะช่วย ทำจนสุดความสามารถก่อนที่ยานจะพุ่งชน
Don't worry.จะช่วยพวกเธออย่างสุดความสามารถ ไม่ต้องห่วงหรอก
Find out what I can.Arthur... this crystal cannot fall into enemy hands.ออกตามหาสุดความสามารถ อาร์เธอร์... .. คริสตัลนี้ไม่ควรตกอยู่ในมือของศตรู
And will you, to the best of your ability protect him from harm?และคุณจะทำสุดความสามารถ เพื่อปกป้องเขาจากอันตราย
I’m the Sheriff here, and I always did the best I could and rolled like a fence post.พ่อเป็นนายอำเภอที่นี่ และพ่อก็ทำอะไรๆ อย่างสุดความสามารถ และให้มันไหลลื่นเหมาะสม
Know that we will do everything possible for him.เขารู้ว่าเราจะรักษาเขาสุดความสามารถ
"to the best of my ability and knowledge in a manner befitting an officer of the law.""อย่างสุดความสามารถและภูมิรู้ ให้เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมาย"
I had to deal with the situation as best I could for Annabelle.ผมต้องรับมือกับสภาพการณ์นี้ อย่างสุดความสามารถเพื่อแอนนาเบล
You don't start off at kidnapping, you work your way up to it.คุณไม่ได้หยุดทำคดีการลักพาตัว คุณทำงานอย่างสุดความสามารถ
I'm sure you did the best you could.ผมแน่ใจว่า คุณทำได้ดี จนสุดความสามารถแล้ว
He gets in... you fight him tooth and nail, you understand?พอเขาเข้ามา... สู้เขาสุดความสามารถเลยนะ เข้าใจไหม
Like anything? No.เห็นไหม ซานต้าพยายามสุดความสามารถ
Honey, I did the best I could.ที่รัก ฉันทำสุดความสามารถแล้ว
I'm going to do everything I can to get you back to her.ฉันจะทำสุดความสามารถ ที่จะให้เธอกลับไปหาลูก
We did everything in our power but unfortunately we couldn't save her or her baby.เราทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้อย่างสุดความสามารถ ...แต่โชคร้าย เราช่วยไว้ไม่ได้ทั้งแม่และเด็ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุดความสามารถ
Back to top