ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุขี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุขี*, -สุขี-

สุขี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุขี (v.) be happy See also: be content, be satisfied, be pleased Syn. สำราญ, สบาย, สุโข, สุโขสโมสร Ops. ทุกข์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Two Barrow brothers having a fine time and Clyde says, "Ain't life grand?"สองพี่น้องมีช่วงเวลาดีๆ ไคลด์พูดว่า.. สุขีจริงเนอะ
You know what happened to them?รู้มั้ยพวกเขาจบยังไง คุณว่าสุขีมั้ยเคท
Do you think life is grand, Kate? - I think it's grand when I'm around you, yeah. - Ahh.ฉันสุขีแน่เวลาอยู่กับคุณ
"Ain't life grand," Terry?ชีวิตสุขีเทอรี่ รู้มั้ยจากหนังเรื่องไหน
One day you reach a point and there is no tomorrow, Ian.วันนี้นายสุขี แต่ยังมีพรุ่งนี้อีกเอียน
And let's just slide those footsy-wootsies right into Cozyville!แล้วนำพระบาทา เข้าสู่ดินแดนสุขี
Kalume's father is the president of Liberia, so life is good.พ่อของคาลูเมเป็นประธานาธิบดีแห่งไลบีเรีย ดังนั้น... ชีวิตสุขีดี
For your happiness,เพื่อความสุขีของเจ้า
Clean it up, we want the company impressedรีบมาเช็ด ต้องทำให้แขกเรานั้นสุขี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุขี
Back to top