ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สุขารมณ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สุขารมณ์*, -สุขารมณ์-

สุขารมณ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
utopia(n) แดนสุขารมณ์,โลกพระศรีอาริย์,โลกในอุดมคติ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย,เหมือนกับโลกในอุดมคติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pleasureสุขารมณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hedonismคติสุขารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where does hedonism come into it?สุขารมณ์นี่มันมายังไง?
Or hedonism, for that matter.หรือสุขารมณ์ ถ้าให้เจาะจงนะ
Yeah, that would be where the hedonism comes in. Shh. So...ใช่ นั่นคงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสุขารมณ์สินะ แล้ว..

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สุขารมณ์
Back to top