ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สี่เหลี่ยมคางหมู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สี่เหลี่ยมคางหมู*, -สี่เหลี่ยมคางหมู-

สี่เหลี่ยมคางหมู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สี่เหลี่ยมคางหมู (n.) trapezoid See also: trapezium Syn. รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
English-Thai: HOPE Dictionary
trapeze(เทรพีซ') n. ชิงช้าสูงในการแสดงกายกรรม,รูปบันได,รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
English-Thai: Nontri Dictionary
trapezium(n) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
trapezoid(n) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมู [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Multangular Bonesกระดูกข้อมือรูปสี่เหลี่ยมคางหมู [การแพทย์]
trapezoidรูปสี่เหลี่ยมคางหมู, รูปสี่เหลี่ยมใด ๆ ที่มีด้านตรงข้ามขนานกันคู่หนึ่งและคู่เดียวเท่านั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
trapezium (n.) สี่เหลี่ยมคางหมู
trapezoid (n.) สี่เหลี่ยมคางหมู
trapezoid (adj.) มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There were four dead bugs on that windshield in the shape of a trapezoid.มีแมลงตาย 4 ตัว ติดอยู่ตรงกระจกบังลมหน้ารถรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
Do you see anything here, anything at all besides the missing trapezoid bugs... to corroborate her story?นายเห็นอะไรที่นี่ อย่างอื่นนอกเหนือไปจากนี้ แมลงที่หายไปจากสี่เหลี่ยมคางหมู... เพื่อยืนยันสิ่งที่เธอบอกไม่ใช่เหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สี่เหลี่ยมคางหมู
Back to top