ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีแดงสด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีแดงสด*, -สีแดงสด-

สีแดงสด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีแดงสด (adj.) vermilion See also: bright red, scarlet
English-Thai: HOPE Dictionary
cherry(เชอ'รี) n. ต้นเชอรี่,ผลเชอรี่,สีแดงสดใส,เยื่อพรหมจารี,ความเป็นหญิงบริสุทธิ์
purple(เพอ'เพิล) n.,adj. สีม่วง,ผ้าสีม่วง ,ตำแหน่งพระราชา,ตำแหน่งที่สูงเด่น,ตำแหน่งพระราชาคณะ,สีแดงเข้ม,สีแดงสด,สำนวนสละสลวยเกินไป,vt.,vi. ทำให้เป็นสีม่วง กลายเป็นสีม่วง, Syn. eminence
scarlet(สแคร์'ลิท) adj. สีแดงสด (ค่อนไปทางสีส้ม) ,ผ้าที่มีสีแดงสด,เครื่องแต่งกายที่มีสีแดงสด. adj. มีสีแดงสด
vermilion(เวอมิล'เยิน) n. สีแดงสดใส,สารสีแดงสดใสชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายในน้ำ,เป็นสารประกอบcupric sulfide
vermillion(เวอมิล'เยิน) n. สีแดงสดใส,สารสีแดงสดใสชนิดหนึ่งที่ไม่ละลายในน้ำ,เป็นสารประกอบcupric sulfide
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
florid๑. สีแดงสด๒. -ปรากฏชัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Another bright red day!วันสีแดงสดใสมาถึงอีกวันแล้ว!
Yes sir, it has a very bright red color and an expensive look to itใช่,มันมีสีแดงสดใสแล้วก็ดูมีราคามากๆ
Water Road, out by the streams. Shitty red house.ถนนวอเตอร์โร้ด ออกไปทางลำธาร บ้านสีแดงสด
Painter, please use bright red for the flag and make sure there are 18 stars.- สีบนธง18ดาวขอให้ใช้สีแดงสด - ครับ
That's God and his shiny red apples.นั่นคือพระเจ้า กับแอปเปิ้ลสีแดงสดของเขา
Oh, fuck, such vivid reds.โอ้เพศ, สีแดงสดใสเช่น โอ
Come here. Come on. Turn over.มานี่ หันหลัง ดูคุณสิ ไม่ บาปของคุณเป็นสีแดงสด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีแดงสด
Back to top