ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีตุ่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีตุ่น*, -สีตุ่น-

สีตุ่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีตุ่น (adj.) grey See also: ashy Syn. ตุ่นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The robe of a minister is so much finer than your old brown robe, isn't it?ชุดคลุมของรัฐมนตรีเนื้อดีกว่า ชุดคลุทเก่าๆ สีตุ่นของนายตั้งเยอะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีตุ่น
Back to top