ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีฉูดฉาด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีฉูดฉาด*, -สีฉูดฉาด-

สีฉูดฉาด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีฉูดฉาด (adj.) colorful See also: gay, vivid Syn. ฉูดฉาด, สีจัดจ้าน Ops. สีซีด
English-Thai: HOPE Dictionary
hibiscusn. ชื่อพืชไม้ดอกขนาดและสีฉูดฉาด
oriole(โอ'ริโอล) n. นกสีฉูดฉาดในตระกูล Oriolidae, นกขมิ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
phlox (n.) พืชไม้ดอกสีฉูดฉาดจำพวกหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh. Garish, I know.สีฉูดฉาดดีเนอะ ว่าไหม
You know, like people only notice... the birds with the brightest colors.หนูรู้มั้ย คนทั่วไปมักสังเกตแค่... บรรดานกที่มีสีฉูดฉาดเท่านั้น
A pioneer of expressionism, whose paintings were of angst and grief.มีผู้ ริเริ่มนำความคิดมาแสดงเป็น รูปธรรม การสร้างงานโดยใช้สีฉูดฉาด
At least somebody loves me you bitter anime character.อย่างน้อยก็มีคนรักฉัน ยัยตัวการ์ตูนสีฉูดฉาด
This colorful individual has been all over the news this week after a video of his intervention of street-gang violence became the most-watched clip on the Internet.ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่วงพิเศษของรายการ คุณจะทุ่มเทแค่ไหน ในการช่วยเพื่อนของคุณ บุคคลชุดสีฉูดฉาดนี้ ปรากฏอยู่ในข่าวตลอดทั้งสัปดาห์
My rosy complexion?ชุดสีฉูดฉาดของข้าเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีฉูดฉาด
Back to top