ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สีจัดจ้าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สีจัดจ้าน*, -สีจัดจ้าน-

สีจัดจ้าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สีจัดจ้าน (adj.) colorful See also: gay, vivid Syn. ฉูดฉาด Ops. สีซีด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สีจัดจ้าน
Back to top