ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ้นแต้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ้นแต้ม*, -สิ้นแต้ม-

สิ้นแต้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นแต้ม (v.) be unable See also: be at dead end Syn. สิ้นท่า, จนแต้ม, จนมุม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ้นแต้ม
Back to top