ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ้นท่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ้นท่า*, -สิ้นท่า-

สิ้นท่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ้นท่า (v.) be unable See also: be at dead end Syn. หมดท่า, จนแต้ม, สิ้นแต้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
powerless(adj) ไร้กำลัง,ไม่มีอำนาจ,ไม่สามารถ,สิ้นท่า,หมดหนทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chapter eleven "Powerless"บทที่ สิบเอ็ด "สิ้นท่า"
How desperate can you be, b.?จะสิ้นท่าอะไรขนาดนั้น บี?
He doesn't want to marry me.ไปเสิร์ฟเลยและ.. [มองดูจานกิมจิอย่างสิ้นท่า] [มองดูจานกิมจิอย่างสิ้นท่า]
He said, "l don't know."ลองชิมดูก่อน [มองดูจานกิมจิอย่างสิ้นท่า]
You're so frustrating, and that is why you can't write a good song...เธอสิ้นท่าแล้ว นั่นแหละทำให้เธอ ไม่สามารถแต่งเพลงดีๆได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ้นท่า
Back to top