ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิ่งของเครื่องใช้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิ่งของเครื่องใช้*, -สิ่งของเครื่องใช้-

สิ่งของเครื่องใช้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิ่งของเครื่องใช้ (n.) commodity See also: consumer goods Syn. เครื่องอุปโภคบริโภค, ของกินของใช้
สิ่งของเครื่องใช้ (n.) consumer goods See also: chattels, various utensils Syn. เครื่องใช้, ของใช้, ของอุปโภค Ops. เครื่องบริโภค
สิ่งของเครื่องใช้ (n.) appliance See also: tool, equipment Syn. สิ่งของ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exemption from Customs Duties and Inspection of Diplomatic Mission?s Articlesการยกเว้นจากอากรศุลกากร และการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ของคณะผู้แทนทางการทูต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Apparently he can read personal things...อ่านสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิ่งของเครื่องใช้
Back to top