ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สิกขา 3

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สิกขา 3*, -สิกขา 3-

สิกขา 3 ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สิกขา 3 (n.) three studies; morality, concentration and wisdom See also: threefold training

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สิกขา 3
Back to top