ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สำราญใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สำราญใจ*, -สำราญใจ-

สำราญใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำราญใจ (v.) content See also: be happy, appease, delight Syn. เบิกบาน, รื่นเริง, สราญ
English-Thai: HOPE Dictionary
contentment(คันเทนทฺ'เมินทฺ) n. ความพอใจ,ความจุใจ,ความมักน้อย,ความสำราญใจ
enjoy(เอนจอย') {enjoyed,enjoying,enjoys} v. ชอบ,พอใจ, สนุก, สำราญใจ.
enjoyableadj. น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,สนุก,สำราญใจ., See also: enjoyably adv. ดูenjoyable, Syn. agreeable
English-Thai: Nontri Dictionary
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ
contentment(n) ความพึงพอใจ,ความสำราญใจ,ความจุใจ,ความสุขเกษม
delectable(adj) สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ
delectation(n) ความสนุกสนาน,ความเพลิดเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ
enjoyable(adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ
blithesome(adj) สนุกสนาน,ร่าเริง,สำราญใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Kapo has his own room, where he can hoard supplies and receive his young favourites in the evening.พวกคาโปว มีห้องนอนเป็นของตัวเอง มีที่เก็บของมีค่า และสำราญใจในยามเย็นได้
Receive this sacrifice and be appeased.จงรับเครื่องเซ่นสังเวยนี้และสำราญใจ
Today, let us open the windows of our hearts and peep outside to see the little-little raindrops meet the glorious sun, a rainbow forming, sheer joy and great fun.วันนี้ ให้เราเปิดหน้าต่างของหัวใจ แล้วมองไปข้างนอก เพื่อให้เห็นหยดน้ำฝน เพื่อพบเจอพระอาทิตย์ผู้ทรงความรุ่งโรจน์ สายรุ้งทอประกาย จงสุขสันต์ สำราญใจ
Lafayette, man, these guys, they have to be appeased, bro or else they will fuck you up.ลาฟาเยต ของพวกนี้ จะทำให้คุณสำราญใจ หรือทำคุณฉิบหายได้
I thought it would please me, moulding his mind.ทีแรกข้าคิดว่าการสร้างความทรงจำให้เขาคงทำให้ข้าสำราญใจไม่น้อย
I killed Rumplestiltskin. I'm sated. Replete.ข้าฆ่ารัมเพิลสติลสกิน ข้าอิ่มหนำสำราญใจมาก เต็มอิ่มสุดๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สำราญใจ
Back to top