ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สำรองทุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สำรองทุน*, -สำรองทุน-

สำรองทุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำรองทุน (v.) advance an investment See also: provide a sum of money in advance for some purposes

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สำรองทุน
Back to top