ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สำนักพระราชวัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สำนักพระราชวัง*, -สำนักพระราชวัง-

สำนักพระราชวัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำนักพระราชวัง (n.) Bureau of the Royal Household Syn. พว.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Bureau of the Royal Household (n.) สำนักพระราชวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hello, I am from the Palace.สวัสดีครับ,ผมมาจากสำนักพระราชวัง
Without the royal court's approval, it means even more.ยิ่งสำนักพระราชวังไม่ยอมรับ มันกลับยิ่งมีความหมาย
All he's done so far is teaching at the Royal Academy.เขามีเพียงประสบการณ์สอนหนังสือ ในสำนักพระราชวังเท่านั้น
Why don't you just make sure that you don't skip the Royal Academy lecture in a little while?ทำไมท่านถึงไม่หยุดเรียนที่สำนักพระราชวังสักพักล่ะ
The only negative thing about being a royal son-in-law... is having to attend the Royal Academy lectures.ข้อเสียของการได้เป็นราชบุตรเขยคือ การที่ต้องเข้าเรียนที่สำนักพระราชวัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สำนักพระราชวัง
Back to top