ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม*, -สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม-

สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (n.) Office of Environmental Policy and Planning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
Back to top