ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ*, -สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ-

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (n.) National Youth Bureau See also: NYB Syn. สยช.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
Back to top