ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด*, -สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด-

สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด (n.) Office of the Narcotics Control Board See also: ONCB

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด
Back to top