ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สามล้อเครื่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สามล้อเครื่อง*, -สามล้อเครื่อง-

สามล้อเครื่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามล้อเครื่อง (n.) motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สามล้อเครื่อง
Back to top