ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สามล้อถีบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สามล้อถีบ*, -สามล้อถีบ-

สามล้อถีบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามล้อถีบ (n.) tricycle See also: pedicab, trishaw Syn. รถสามล้อ, รถจักรยานสามล้อ, สามล้อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สามล้อถีบ
Back to top