ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สามล้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สามล้อ*, -สามล้อ-

สามล้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สามล้อ (n.) tricycle Syn. จักรยานสามล้อ
สามล้อ (n.) tricycle Syn. รถสามล้อ, จักรยานสามล้อ, รถจักรยานสามล้อ
สามล้อถีบ (n.) tricycle See also: pedicab, trishaw Syn. รถสามล้อ, รถจักรยานสามล้อ, สามล้อ
สามล้อเครื่อง (n.) motor-tricycle Syn. รถสามล้อเครื่อง, ตุ๊กๆ, รถตุ๊กๆ, รถแต๊กๆ
English-Thai: Nontri Dictionary
tricycle(n) รถสามล้อ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tricycle racingการแข่งจักรยานสามล้อ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tricycle (n.) รถสามล้อ
velocipede (n.) รถจักรยานสองล้อหรือสามล้อในสมัยก่อน Syn. bicycle, tricycle
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You don't have three-wheel brakes, so you got to pitch it hard, break it loose and then just drive it with the throttle.คุณไม่จำเป็นต้องเบรกสามล้อ, เพื่อให้คุณมีที่มืดมันหนัก, ทำลายมันหลวมและจากนั้น เพียงแค่ขับรถกับคันเร่ง
Mom, he did it again. He took another tricycle.แม่ฮะ เค้าเอาอีกแล้วฮะ เค้าเอารถสามล้อไปอีกคันแล้ว
We're gonna need a tricycle.เราต้องการรถสามล้ออีกคัน
I remember the racket you used to make on your tricycle.ฉันจำเสียงดังที่เธอชอบทำบนรถสามล้อของเธอได้
You know, this might have been faster if we took a rickshaw.ฉันว่าจะไปเร็วกว่านี้นะถ้าขึ้นสามล้อเข็น
Because he's lost his keys or he got hit by a pedicab,เพราะเขากุญแจหาย หรือถูกสามล้อชน
The tricycle with a line through it? What does that mean?รถสามล้อมีเส้นคาดทับ อะไรเหรอ
Boy with the red tricycle, girl with the straight hair it is illegal to leave items after hours per Indiana penal code 35-45, section 3.ผู้ชายที่มีสามล้อแดง กับผู้หญิงผมตรง ผิดกฎหมายถ้าทิ้งของ หลังเวลาปิด ตามประมวลกฎหมายอินเดียน่า 35/45 มาตรา 3
There are primary colors... tricycles... and ball chasing.ทำชีวิตให้มีสีสัน ปั่นจักรยานสามล้อ... และชอบออกรอบ
This tripod is the XF15OZK-4, and naturally, we couldn't wait to try it.รถสามล้อนี่คือ เอ็กซ์เอฟ15โอแซดเค-4 และเรารอจะทดสอบแทบไม่ไหว
The chassis is composed of two vehicles, a mobility trike, and it is mated to one of those powered wheelbarrows that builders used for cutting huge amounts of stuff over rugged terrain and it has tremendous off-road capability and in such an environment wโครงรถผสมจากรถสองตัว ด้านหน้าเป็นรถสามล้อ ผสมกับพลังจากล้อสายพาน แบบที่ช่างก่อสร้างเลือก ไว้ใช้สำหรับวิ่งผ่านทางที่ทุรกันดาร
1,200 for the trek, 1,200 for the wheelbarrow, the rest was just sweat and work.1,200 สำหรับสามล้อและ 1,200 สำหรับรถสายพาน ที่เหลือหยาดเหงื่อฟรี
I saw your tricycle.ชั้นเห็นจักรยานสามล้อของเธอ
"Fish needs a man like a woman needs a tricycle"?ปลาต้องการคน เหมือนผู้หญิงต้องการรถสามล้อ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สามล้อ
Back to top