ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัมปทาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัมปทาน*, -สัมปทาน-

สัมปทาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัมปทาน (n.) concession See also: franchise
English-Thai: HOPE Dictionary
concession(คันเซส'เชิน) n. การยินยอม,การยอมอ่อนข้อให้,สิ่งที่ยินยอม,เรื่องที่ยินยอม,สัมปทาน,สิ่งที่ยอมยกให้หรือโอนให้,เขตเช่า, Syn. yielding,compromise,admission
concessionaire(คันเซส'เชินแนร์') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้รับโอน,ผู้ได้รับการยกให้., Syn. concessioner
concessionary(คันเซส'เชินนะรี) adj. เกี่ยวกับการยกหรือโอนให้,เกี่ยวกับสัมปทาน. n. ผู้รับโอน,ผู้รับสัมปทาน
enfranchise(เอนแฟรน'ไชซ) vt. ให้สิทธิพิเศษ,ให้สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน,ให้สัมปทาน,ให้สิทธิเป็นผู้จำหน่ายแต่ผู้เดียว,ปล่อยให้เป็นอิสระ., See also: enfranchisement n. ดูenfranchise enfranchiser n. ดูenfranchise, Syn. franchise.
fishery(ฟิช'เชอรี) n. อาชีพการประมง,ท่าปลา,เทคนิคการเลี้ยงปลา,เทคนิคการจับปลา,สิทธิในการจับปลา,สัมปทานในการจับปลา
franchise(แฟรน'ไชซ) n.,vt. (ให้) สัมปทาน,สิทธิพิเศษ,สิทธิในการเป็นผู้แทนจำหน่าย, See also: franchisement n., Syn. right
franchisee(แฟนรนไชซี') n. ผู้ได้รับสัมปทาน,ผู้ได้รับสิทธิพิเศษ
royalty(รอย'อัลที) n. บุคคลในราชวงศ์,ตำแหน่งกษัตริย์,พระบรมราช,ราชอาณาจักร,ราชตระกูล,สัมปทานจากกษัตริย์,ภาษีสัมปทาน,ค่าภาคหลวง,ความสูงส่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
concession(n) การยอมให้,การยินยอม,การยอมรับ,การให้เช่าที่,สัมปทาน
dative(adj) เกี่ยวกับการกของกรรมรอง,เกี่ยวกับสัมปทานการก
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน
franchise(n) สิทธิลงคะแนนเสียง,สัมปทาน,สิทธิพิเศษ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concessionสัมปทาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
concessionaireผู้รับสัมปทาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Royalty สัมปทาน เงินที่จ่ายให้กับผู้เป็นเจ้าของสิทธิหรือ ทรัพย์สินต่าง ๆ อาทิ ลิขสิทธิ์ สิทธบัตร เจ้าของที่ดิน เพื่อเป็นค่าใช้ประโยชน์จากสิทธิดังกล่าวนั้น เช่น จ่ายค่าสัมปทานให้แก่รัฐบาลเพื่อขอใช้สิทธิในการตัดไม้ในเขตป่าของรัฐ [สิ่งแวดล้อม]
Blockพื้นที่ที่แบ่งเป็นแปลงสัมปทานทั้งบนบกและในทะเล สำหรับให้บริษัทน้ำมันมายื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม โดยทั่วไปการแบ่งแปลงจะแบ่งตามแนวเส้นรุ้งและเส้นแวง [ปิโตรเลี่ยม]
Concessionสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง, สิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ที่รัฐอนุญาตให้เอกชนมาดำเนินการได้ภายใต้สัญญาสัมปทาน [ปิโตรเลี่ยม]
Franchiseeผู้รับสัมปทาน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
royalty (n.) สัมปทานจากกษัตริย์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You made a "concession," that's what's they call a euphemism, Freddy.คุณทำ สัมปทาน ท สิ่งที่พวกเขาเรียกถ้อยคำเฟร็ดดี้.
Corporations were originally associations of people who were chartered by a state to perform some particular function.เดิมทีบรรษัทเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ เพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
And the ones that existed had clear stipulations in their state issued charters how long they could operate the amount of capitalization what they made or did or maintained a turnpike whatever was in their charter and they didn't do anything else.มีบรรษัทที่ได้สัมปทานน้อยมาก และมีข้อกำหนดชัดเจน ในใบอนุญาตสัมปทานที่รัฐออกให้ จะดำเนินการได้นานแค่ไหน
Because of the distance from the discovery well I'll pay you a smaller royalty than you'd get down there...แต่เพราะที่ดินอยู่ไกลจาก บ่อที่ขุดพบน้ำมันแล้ว ผมจึงจะจ่ายค่าสัมปทาน ให้คุณน้อยลง
But congratulations on that chicken franchise you always wanted.แต่ยินดีด้วยกับการ ได้เป็นสัมปทานไก่KFC ที่นายต้องการมาตลอด
I'm on the holonet with the Neimoidians every day asking for trade concessions, but I can't ever seem to make progress.ข้าเข้าโฮโลเน็ตเพื่อคุยกับชาวเนโมเดียนทุกวัน เรื่องขอสัมปทานการค้า แต่ดูเหมือนมันจะไม่คืบหน้าขึ้นเลย
Well, the vaults below are secure, but we handle millions in cash from concessions every game.ครับ ผมได้ป้องกันพวกห้องใต้ดินไว้แล้ว แต่เราก็มีหน้าที่ต้องคอยดูแลเงินจำนวนมากจากการแข่ง ที่เราได้รับสัมปทานมา
Yeah but Killian built that think tank on military contracts- ใช่ แต่คิวเลี่ยนสร้างคลังปัญญานั้นด้วยเงินสัมปทานค้าอาวุธ /
They did ask for some concessions.พวกเขาขอสัมปทานบางอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัมปทาน
Back to top