ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัปหงก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัปหงก*, -สัปหงก-

สัปหงก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัปหงก (v.) doze See also: snooze Syn. สับผงก
English-Thai: HOPE Dictionary
doze(โดซ) {dozed,dozing,dozes} vt.,vi.,n. (การ) ม่อยหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,เคลิ้ม. vt. ใช้เวลาในการงีบหลับ, See also: dozer n. ดูdoze, Syn. nap
drowse(เดราซฺ) {drowsed,drowsing,drowses} vt.,vi. (ทำให้) ง่วง,โงเง,สัปหงก,เซื่องซึม,ครึ่งหลับครึ่งตื่น. n. การสัปหงก,การเซื่องซึม., Syn. doze
drowsy(เดรา'ซี) adj. ครึ่งหลับครึ่งตื่น,ง่วง,สัปหงก,ซบเซา,เซื่องซึม,ซึ่งทำให้เซื่องซึมหรือง่วงนอน., See also: drowsily adv. ดูdrowsy drowsiness n. ดูdrowsy, Syn. half-asleep,sleep ###A. awake
nod(นอด) {nodded,nodding,nods} v.,n. (การ) ผงกศีรษะ,ก้มศีรษะ,พยักหน้าให้มา,สัปหงก,สะเพร่า,เอนลง,ห้อย,ยาน., See also: noddingly adv.
snooze(สนูซ) vi.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,นั่งสัปหงก., See also: snoozer n. snoozy adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
doze(n) การสัปหงก,การงีบหลับ,อาการเคลิ้ม
drowse(n) การสัปหงก,ความง่วง,ความเซื่องซึม
drowsiness(n) ความง่วงนอน,ความซบเซา,ความเซื่องซึม,การสัปหงก
drowsy(adj) ซบเซา,เซื่องซึม,ง่วงนอน,สัปหงก,ครึ่งหลับครึ่งตื่น
nod(n) การผงกศีรษะ,การสัปหงก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doomsday's out there searching for his next victim and you're asleep on the job.ไอ้ดูมส์เดย์มันกำลังตามล่า เหยื่อรายต่อไปอยู่ข้างนอกโน่น แต่นายกลับมาสัปหงกอยู่ที่ทำงานอะนะ
Ha. And as for you, you'll make a fine little nightlight.ฮ้า และสำหรับคุณคุณจะ ทำให้สัปหงกน้อยดี
Don't worry.ไม่ต้องห่วง ฉันจะไม่ทำพวกคุณสัปหงก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัปหงก
Back to top