ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัญญาประกันภัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัญญาประกันภัย*, -สัญญาประกันภัย-

สัญญาประกันภัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัญญาประกันภัย (n.) insurance
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forward contractสัญญาประกันภัยล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole account treatyสัญญาประกันภัยต่อคุ้มครองทั้งประเภท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hundred per cent treaty basisหลักสัญญาประกันภัยต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัญญาประกันภัย
Back to top