ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัญญาประกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัญญาประกัน*, -สัญญาประกัน-

สัญญาประกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัญญาประกัน (n.) life insurance Syn. สัญญาประกันชีวิต
สัญญาประกันชีวิต (n.) life insurance Syn. สัญญาประกัน
สัญญาประกันภัย (n.) insurance
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forward contractสัญญาประกันภัยล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
whole account treatyสัญญาประกันภัยต่อคุ้มครองทั้งประเภท [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hundred per cent treaty basisหลักสัญญาประกันภัยต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then Da Ji you write the guarantee.งั้นลีดาจิเธอเขียนสัญญาประกันสิ
There are no insurance contracts or options for mortgage bonds.ไม่มีสัญญาประกันหรือตัวเลือก สำหรับพันธบัตรจำนอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัญญาประกัน
Back to top