ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัญญาณไฟจราจร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัญญาณไฟจราจร*, -สัญญาณไฟจราจร-

สัญญาณไฟจราจร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัญญาณไฟจราจร (n.) traffic light Syn. ไฟจราจร
English-Thai: HOPE Dictionary
red lightn. สัญญาณไฟจราจรสีแดง,'หยุด',คำสั่งให้หยุด,สัญญาณเตือนภัย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
red light (n.) สัญญาณไฟจราจรสีแดง
red light (n.) สัญญาณไฟจราจรสีแดง See also: ไฟแดง, สัญญาณให้รถหยุด Syn. traffic light
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are there cameras on these traffic lights?- มีกล้องวงจรปิดตรงสัญญาณไฟจราจรไหม
All traffic lights in the district go red.ทั้งหมดสัญญาณไฟจราจรในเมืองที่สีแดง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัญญาณไฟจราจร
Back to top