ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ*, -สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ-

สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ (n.) air-raid warning
English-Thai: HOPE Dictionary
air raid wardenพลเรือนที่หน้าที่เป็นตำรวจระหว่างสัญญาณเตือนภัยทางอากาศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า สัญญาณเตือนภัยทางอากาศ
Back to top